تبلیغات
اشعه ایکس - ماهواره‌ی ناسا میزان شوری اقیانوس را زیر نظر می‌گیرد