تبلیغات
فیزتک - ۴. شروعی بی انگیزه: پیدا كردن مكانی برای اشعه X در بیمارستان